Formularz służy do właściwego przeprowadzenia procesu zapisów na wydarzenia organizowane w ramach FPM 2018.

Poprzez złożenie danych w niniejszym formularzu i kliknięcie przycisku “REJESTRUJ” wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie moich danych osobowych przez Estradę Rzeszowską z siedzibą w Rzeszowie (35-025), ul. Jagiellońska 24, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod nr 04, w celu realizacji zapisu na dane wydarzenie.

2. Udostępnianie moich danych osobowych podmiotom współpracującym z Estradą Rzeszowską z siedzibą w Rzeszowie (35-025), ul. Jagiellońska 24, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod nr 04, do realizacji działań współorganizowanych, w których Estrada Rzeszowska stanowi jedną ze stron.

3. Na otrzymywanie od Estrady Rzeszowskiej z siedzibą w Rzeszowie (35-025), ul. Jagiellońska 24, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod nr 04, informacji nt. wydarzeń związanych z działalnością Estrady Rzeszowskiej drogą elektroniczną.

Niniejszym oświadczam, iż poinformowano mnie o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Estrada Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie (35-025), ul. Jagiellońska 24, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod nr 04, tel. 17 853 80 04, sekretariat@estrada.rzeszow.pl
2. Dane pozyskiwane będą w zakresie: imienia i nazwiska, adresu mailowego.
3. Dane pozyskane przez administratora pochodzą ode mnie i mam świadomość, iż teraz i w przyszłości będą pozyskiwane bezpośrednio ode mnie (w tym ustnie, mailowo, telefonicznie i za pośrednictwem poczty) oraz na podstawie zawieranych ze mną umów, zatem rozumiem, że jestem dla administratora danych źródłem ich pozyskania.
4. Mam prawo dostępu do swoich danych oraz ich modyfikowania.
5. Mam prawo żądać od administratora danych ich usunięcia, chyba że odrębne przepisy prawa stanowią inaczej.
6. Przysługują mi wszelkie uprawnienia wynikające z jednocześnie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, regulujących ochronę danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego dostępu przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s. 1)